Når Dart Er En Sport

Love og Vedtægter

§ l Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 

§ 2 Foreningens formål: 

Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede kendskabet til denne idrætsgren.
Foreningsarbejdet skal give, især børn og unge under 25 år, mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.

Dart Odenses sportslige ambitioner. 
a) Den sportslige ambition tages løbende op til vurdering af bestyrelsen, eller af et udvalg nedsat af bestyrelsen som skal varetage klubbens interesser og tage et realistisk hensyn til spillernes niveau nu og her. Ambitionerne skal meldes ud når holdene er sat før sæsonstart.
b) Det skal være en sportslig ambition at fremme sporten udadtil og tiltrække nye medlemmer.
c) Der bør være en sportslig ambition om at både senior-/ og junior-spillere har mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig i klubben, det være i form af gamle som nye træningsmetoder.

§ 3 Medlemskab af organisation:

Foreningen er medlem af Samvirkende idrætsforeninger i Odense (SIKO) og Dansk Dart Union, og er underkastet disses love og vedtægter. 

§4 Optagelse af medlemmer og deres forpligtigelser til klubben:

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. Foreningen skal have en registreret medlemskreds.
Nye medlemmer (aktive og passive) skal gøres bekendt med klubbens love og vedtægter.

Som nyt medlem har man en prøveperiode på 3 måneder, efter 3 måneder er det bestyrelsens beslutning ved almindelig afstemning til et bestyrelsesmøde om medlemskab kan fortsætte, medlemmet kan i denne periode opsige sit medlemskab uden opkrævning af kontingent, man betaler først kontingent efter de 3 måneder er overstået. 

Er man kommet i klubben gennem længere tid kan bestyrelsen hvis de vurderer at prøveperioden er udstået, dispensere fra denne regel, en dispensation kræver et simpelt flertal i bestyrelsen. Ligeledes hvis der er tale om et tidligere medlem som vender “hjem” kan det ske uden en prøveperiode ved simpelt flertal i bestyrelsen.

I tilfælde af dispensation eller optagelse af tidligere medlem, opkræves der kontingent fra indmeldelsesdatoen.

Som medlem af Dart Odense må man ikke udtale sig krænkende, tale nedsættende om- eller bryde klubbens vedtægter og retningslinjer.
Hvis dette sker vil det blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen skal ekskluderes jf. §6 vedr. eksklusion.

§ 5 Kontingent: 

Foreningens kontingent og kontingenttyper fastsættes løbende af bestyrelsen, Kontingentet opkræves og betales kvartalsvis forud. 

Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 

Bestyrelsen kan kompenserer medlemmer der yder en ekstra indsats for klubben med nedsat eller frit kontingent. 

§ 6 Udmeldelse og eksklusion: 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem ikke på nogen måde overfor foreningen er i restance. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, bliver vedkommende automatisk ekskluderet. Optagelse kan ske igen, mod betaling af gælden til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. 

Når en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingsbeslutningen om eksklusion kræver majoritet, som ved ændring af klubbens love jf. § 15.
Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning af eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling: 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlinger kan afholdes online, dog skal det bestræbes at det afholdes fysisk. 

Hvis medlemmer er forhindret i at møde op personligt skal de tilbydes at deltage digitalt. deltager man digitalt har man samme rettigheder og stemmeret som fysisk fremmødte deltagere, undtaget anonymitet, da det ikke vil være muligt at efterleve ved en afstemning.

Hvis man opstiller til en post der er på valg skal man deltage fysisk, medmindre selve generalforsamlingen afholdes digitalt.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, ligesom disse ikke kan indløse DDU-Licens. 

Undtaget er dog oldboys stævner og oldboys rækken under DDU, her kan passive medlemmer af klubben deltage. Ordinær generalforsamling. der skal afholdes senest 15. Maj, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages på dagsordenen, der bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. på samme måde som ovennævnte.

§ 8 Dagsorden: 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling. skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Vedtagelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af kasserer. 
8. Valg af 3 medlemmer til den øvrige bestyrelse. 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
10. Valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant. 
11. Valg af udvalg. 
12. Eventuelt. 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m. v: 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og dens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog undtaget de tilfælde, hvor der i disse love er nævnt andet. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Alle afstemninger om eksklusion skal være skriftlige. Alle generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, endvidere laves et mødereferat som ophænges i klublokalerne. Mødereferatet underskrives af dirigenten. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25% stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, med oplysning om emne der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og myndighed gælder bestemmelserne i § 7. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig når mindst l/3 af de Stemmeberettigede medlemmer er til stede, samt dem, der anmoder om generalforsamlingen. Dens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. En ekstraordinær generalforsamling, hvis formål er at vælge bestyrelsen, er altid beslutningsdygtig. 

§ 11 Bestyrelse – beføjelser – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan, i det omfang generalforsamlingen bemyndiger den til det, optage kreditter på klubbens vegne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt 2 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Efter et valg vil bestyrelsen jf. § 12 konstituere sig selv med undtagelse af formand og kasserer, som vælges ved en særskilt afstemning. Suppleanter og revisor vælges for et år. Genvalg kan finde sted. Flertallet af bestyrelsen skal være myndige. 

§ 12 Konstituering – tegningsret: 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er tilstede, dog jf.§ 6. I formandens fravær indtræder næstformanden. Ved dennes fravær en af formanden udpeget stedfortræder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det påkrævet, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsens beslutninger træffes ved et almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens eller dennes afløser stemmeafgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af formanden, næstformanden eller kassereren. I alle større sager, såsom køb/salg/pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. 

§ 13 Regnskab: 

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden I. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31 december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Det reviderede regnskab sendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen til medlemmerne jf. § 7 

§ 14 Revision: 

Revisorerne skal hvert år, før den ordinære generalforsamling, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne, har til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og beholdning. 

§ 15 Vedtægtsændringer: 

Forandring af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget. 

§ 16 Foreningens opløsning: 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Eventuelle aktiver, herunder formue, fast ejendom og løsøre, skal fordeles til ungdomsarbejdet i Odense kommune.

Sidst revideret 20.04.2020

We would love to hear from you!

Please record your message.

Record, Listen, Send

Allow access to your microphone

Click "Allow" in the permission dialog. It usually appears under the address bar in the upper left side of the window. We respect your privacy.

Microphone access error

It seems your microphone is disabled in the browser settings. Please go to your browser settings and enable access to your microphone.

Speak now

00:00

Canvas not available.

Reset recording

Are you sure you want to start a new recording? Your current recording will be deleted.

Oops, something went wrong

Error occurred during uploading your audio. Please click the Retry button to try again.

Send your recording

Thank you

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk